#

Behandelmethoden

Sommige cliënten hebben voldoende aan een enkel adviesgesprek. Voor anderen is het nodig om in een kortdurende behandeling gericht te werken aan vermindering van klachten, bijvoorbeeld hoe om te gaan met angst of fobie. Ook is het mogelijk dat een behandeling meer tijd vergt en is het van belang om in te gaan op achtergronden van problemen en uw persoonlijkheid. Bijvoorbeeld is dat zo als uw klachten steeds terugkomen of terug te voeren zijn uit het verleden. Ik werk kortdurend als het kan en langdurend als dat nodig is.

In de behandeling staat een persoonlijke benadering, afgestemd op uw klachten, hulpvraag en behandelwensen centraal. In mijn praktijk werk ik daarom eclectisch, wat wil zeggen dat ik gebruik maak van een combinatie van therapiemethoden. Daarnaast hanteer ik de landelijke richtlijnen voor de behandeling van psychische stoornissen van het Trimbos instituut. Ik werk met een combinatie van gesprekstherapie, ervarings- en lichaamsgerichte oefeningen en de directe interactie tussen u en mij in de sessie. In mijn werkwijze vind ik het belangrijk dat u zich vrij voelt om alles te bespreken en dat er een veilig werkklimaat is. Wat u verwacht van de hulpverlening en wat u ervaart in de behandeling is doorlopend een belangrijk uitgangspunt voor de therapie. Ik evalueer zeer regelmatig met u de mate waarin u tevreden bent over de behandeldoelen, werkwijze en mij als behandelaar.

Veel problematiek van cliënten in mijn praktijk hangt samen met emotieregulatieproblemen. Cliënten ervaren dan veel angst bij het ontdekken en verdragen van “negatieve” gevoelens en gedachten. Zij hebben een steunende empathische behandelrelatie nodig waarin ze zich veilig en gesteund voelen om in kleine stappen tot verandering te komen.

Ik maak gebruik van de volgende behandelmethoden:

Cognitieve gedragstherapie
Bij deze therapie gaat het vooral over uw moeilijkheden die in het heden spelen. De therapie is praktisch en gestructureerd en legt nadruk op zowel het veranderen van uw gedragspatroon als op het veranderen van uw manier van denken.

Cliëntgerichte therapie
Deze therapie is gericht op het verschil dat u kunt ervaren tussen wat u denkt en voelt, tussen wat u wilt en wat u durft. Om te ontdekken wat u belemmert, wordt bij deze therapievorm van u gevraagd om bij uw gevoelens stil te staan. Door het leren onderzoeken, erkennen, verwoorden en ervaren van gevoelens leert u zichzelf beter te begrijpen, moeilijke ervaringen onder ogen te zien en uzelf te accepteren.

Kortdurende psychodynamische therapie
De therapie gaat ervan uit dat uw huidige gedrag wordt veroorzaakt door onverwerkte ervaringen in het verleden. Het doel van de therapie is het bewust maken van onverwerkte gevoelens zodat ze minder invloed hebben op uw huidige gedrag.

Schemagerichte cognitieve therapie
Deze therapievorm gaat ervan uit dat uw huidige gedragspatronen (schema’s) veroorzaakt worden door bepaalde ideeën ( diepgewortelde overtuigingen) over uzelf en anderen, die zijn ontstaan door onverwerkte jeugdervaringen. Deze overtuigingen zijn zo onderdeel geworden van de persoonlijkheid dat ze als waar worden beschouwd. U krijgt praktisch inzicht door het invullen van vragenlijsten en door interactie met de therapeut. In de therapie is er zowel aandacht voor het onderzoeken van uw gedachten, het leren kijken naar ervaringen uit uw verleden en het oefenen van nieuw gedrag. Deze behandeling is met name bedoeld voor cliënten met persoonlijkheids-problematiek.

Acceptance en commitment therapie (ACT)
Acceptance en commitment therapie is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie. In ACT wordt cliënten geleerd om zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten (dit wordt experientiele vermijding genoemd). ACT leert een accepterende houding aan ten opzichte van deze emoties en gedachten. Kern van ACT is dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

Mindfulness
Het Engelse woord Mindfulness betekent opmerkzaamheid, oplettendheid. Bij mindfulness gaat het erom je aandacht doelbewust te richten op je ervaring in het hier en nu, zonder te oordelen. Mindfulness brengt je uit het denken, in je lichaam. Je leert je gedachten te observeren en er afstand van te nemen. Je leert gevoelens toe te laten, zonder overweldigd te worden. Mindfulness training is een vorm van aandachtsgerichte meditatie waardoor je jezelf traint om meer in het hier en nu aanwezig te zijn. Uit onderzoek blijkt dat mindfulness effectief kan zijn bij piekeren, angsten en chronische depressie.

EMDR

Deze behandeling is ontwikkeld voor de behandeling van trauma’s, maar wordt tegenwoordig ook toegepast bij bijvoorbeeld angsten. Tijdens de behandeling wordt de cliënt gevraagd om beelden op te roepen van de angstige gebeurtenis die hem achtervolgt. Terwijl de cliënt dit beeld oproept, krijgt hij visuele of auditieve prikkels aangeboden. Hoe deze methode exact werkt is nog onvoldoende duidelijk, maar dat hij werkt is overtuigend bewezen. Het is bij trauma’s op dit moment de voorkeursbehandeling omdat het voor cliënten minder belastend is dan de traditionele behandelingen.

 

Verpleegkundig specialistische GGZ behandeling
Naast psychologische en psychotherapeutische behandelmethoden bied ik in de praktijk ook  verpleegkundig specialistische psychiatrische behandeling. In deze behandeling  gaat het om klachtreductie van een psychiatrische stoornis waarbij een steunend-structurerende gesprekstherapie gecombineerd wordt met medicamenteuze behandeling.  Vaak gaat het in de behandeling over het omgaan met psychische kwetsbaarheid en het leren omgaan met beperkingen. Ook is de behandeling sterk gericht op het ontdekken en gebruiken van eigen kwaliteiten en mogelijkheden om problemen het hoofd te bieden. 

Farmacotherapie

Door de bevoegdheid tot het voorschrijven van psychofarmaca is het mogelijk om verschillende behandelvormen te combineren met behandeling door medicijnen. Mijn uitgangsprincipe hierbij is; zo weinig als mogelijk en zo veel als noodzakelijk. Bij cliënten met een angststoornis wordt altijd met een zeer lage dosering gestart in druppelvorm. Dit vermindert bijwerkingen.


Psychosociale therapie

Psychosociale therapie is een vorm van kortdurende, persoonsgerichte behandeling gericht op het hier en nu. In psychosociale therapie worden een aantal reguliere en alternatieve behandelmethoden gecombineerd, zoals oplossingsgerichte therapie, gestalttherapie, mindfulness en focussen . De therapie richt zich op problemen met een milde psychosociale achtergrond, waarbij er geen sprake is van een psychiatrische stoornis. Doel is het verbeteren van actuele omstandigheden en vaardigheden, het ontwikkelen van een nieuw zelfinzicht en het vinden van eigen oplossingen via een lichaamsgerichte benadering. Gebeurtenissen uit het verleden komen enkel aan bod als het zinvol is bij het vinden van oplossingen van huidige problemen. 


Partnerrelatie therapie
Bij partnerrelatieproblematiek werk ik voornamelijk vanuit Emotion focused therapie (EFT). EFT is een wetenschappelijke bewezen behandeling van partnerrelatieproblemen vanuit de hechtingstheorie. Elk mens heeft een aangeboren behoefte om intieme verbindingen met een ander aan te gaan. Wanneer mensen veilig gehecht zijn, voelen ze zich vertrouwd met elkaar en kunnen ze hun emoties kwijt bij elkaar en kunnen ze hun emoties kwijt bij hun partner. Wanneer ze echter vroeger of in de relatie hebben ervaren dat ze door een ander afgewezen worden of wanneer ze zich in de steek gelaten voelen kunnen er patronen ontstaan waar partners in verstrikt raken. In EFT worden deze patronen duidelijk en leren partners om uit het patroon te stappen, hun echte emoties en behoefte te onderkennen en die tegenover hun partner te uiten.